رمز را فراموش کرده اید؟

حــــــــــواست هســــــت؟
به این نـــــق زدن هایم حواســـــــت هست؟ 
وقتی طــــــو کمی از مــــــن دور می شوی 
بهــــــــانه گیــــــر می شوم 
دست خــــــودم نیــــــست 
من بهــــــــانه هایم فــــــقط گیــــــــر طــــــوســـــت 
حالا چه اخــــــم کنی چه لبــــــخند بزنی 
منــــــ هر بهـــــــــانه ای را وقــــــــف طــــــو مـــــــی کنم اصلا طــــــــو خــــــودت بهــــــــانه ای .... 
آن هــــــم قشنگــــــــــــ تریــــن بهــــــانه ی زندگــــــی مــــن... 
میــــــفهمـــــــــــی؟؟ 
بهانـــــــــــه ای... 
بهــــــــــانه...!


کلمات کلیدی: ,,,,,,,,


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ: