رمز را فراموش کرده اید؟

زندگے گاہ بہ ڪام است و بس است
زندگے گاہ بہ نام است و ڪم است
زندگے گاہ بہ دام است و غم است
چہ بہ ڪام و
چہ بہ نام و
چہ بہ دام،

زندگے معرڪهٔ همت ماست،..
زندگے میگذرد..

زندگے گاہ بہ نان است و ڪفایت بڪند
زندگے گاہ بہ جان است و جفایت بڪند
زندگے گاہ بہ آن است و رهایت بڪند
چہ بہ نان و
چہ بہ جان و
چہ بہ آن،

زندگے صحنہ بے تابے ماست، ..
زندگے میگذرد..

زندگے گاہ بہ راز است و ملامت بدهد
زندگے گاہ بہ ساز است و سلامت بدهد
زندگے گاہ بہ ناز است و جهانت بدهد
چہ بہ راز و
چہ بہ ساز و
چہ بہ ناز،..

زندگے لحظهٔ بیدارے ماست ! !!!
"زندگے میگذرد"


کلمات کلیدی: ,,,,


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ: