رمز را فراموش کرده اید؟

پاییز شاعری ست که اعجاز می کند
وقتی که با خیال ِتو آغاز می کند
چون برگ ِزرد درهوس ِبی قرار ِباد
اندیشه های تازه ورانداز می کند
درمن نشسته بی تو خزانی که بعدازاین
هر قفل بسته رابه جنون باز می کند
بی بالیم حقیقت تلخی ست، نازنین
وقتی دلم بهانه ی پرواز می کند
امشب بیا به باغ ،به جایی که نیستی
امشب که باد پنجره را باز می کند


کلمات کلیدی: ,,,,,,


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ: