رمز را فراموش کرده اید؟

شـعر نـخوانید
شـعر دلـبستگی می آورد
شـعر دل لـرزه می آورد
شـعر ‌دلــهره می آورد
شـعر دلــتنگی می آورد
مگر نه این است که شعر احسـاس درون ِ شاعر اسـت؟
شعر نـخوانید
برای آنکـه قراره تنهایـش گذاریـد...


کلمات کلیدی: ,,,,,,


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ: