رمز را فراموش کرده اید؟

هیچگاه فراموش نکنیم که هیچکس بر دیگری برتری ندارد؛

مگر به " فهم و شعور " ؛
مگر به " درک و ادب " ؛

آدمی فقط در یک صورت حق دارد به دیگران از بالا نگاه کند،
و آن هنگامی است که بخواهد دست کسی را که بر زمین افتاده را بگیرد و او را بلند کند !

واین قدرت تو نیست ؛
این " انسانیت است؛,


کلمات کلیدی: ,,,,,,,


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ: