رمز را فراموش کرده اید؟
dark فریــاد میـزند:
چای داغی که دلم بود به دستت دادم آنقدر سرد شدم از دهنت افتادم!| - در تاریخ: ۱۴, اردیبهشت, ۹۵ ساعت ۱۴:۳۶
1951-03-22