رمز را فراموش کرده اید؟
محمد فریــاد میـزند:
بــــــــــــــــگـــــــــــــــــذار عـــــــــــــــشق خاســـــــــــــــــیت تو بشــــــــــد نه رابطــــــــــــــــــه ی خـــــــــــــــــــاص تو با کــــــــــــــسی| - در تاریخ: ۰۲, اسفند, ۹۶ ساعت ۱۰:۲۲