رمز را فراموش کرده اید؟
نسیم فریــاد میـزند:
اونــــــــــــــــی کـــــــه بـــاهـــــــــــــــــــاتـه فــــقــط〖خدا تــــــــــــــــــــــــــه〗| - در تاریخ: ۱۳, اردیبهشت, ۹۵ ساعت ۱۱:۱۰