رمز را فراموش کرده اید؟
پگاهم فریــاد میـزند:
دراین شهرصدای پای انسانهائی است که همچنان که تورامیبوسند، طناب دارتورامیبافند.انسانهائی که صادقانه دروغ میگویند وخالصانه به توخیانت میکنند.دراین شهرهرچه تنهاترباشی پیروزتری!| - در تاریخ: ۱۰, تیر, ۹۵ ساعت ۱۰:۰۷
1992-06-08