رمز را فراموش کرده اید؟
توضیح عکس: هی میگه خودت باش خوب من اگه خودم باشم حتی جواب سلامت هم نمیدم
اشتراک گذاشته شده با: همه