رمز را فراموش کرده اید؟
توضیح عکس: همه میگویند
اگر کسی را دیدی
و قلبت به تپش افتاد یعنی عشق!
ولی من تو را که میدیدم،
قلبم آرام میشد...
اشتراک گذاشته شده با: همه