رمز را فراموش کرده اید؟
توضیح عکس: اصلا تئوری خوبی نیست که
برای حالِ خوبت
به دیگران نیاز داشته باشی...!
اتفاقا تنهایی خیلی هم خوب است!
مسیر تنهایی را باید بلد باشی!
اشتراک گذاشته شده با: همه