رمز را فراموش کرده اید؟
توضیح عکس: بس که...
لبریزم از تو...
میخواهم بدوم در میان صحراها...
سر بکوبم به سنگ کوهستان...
تن بکوبم به موج دریاها...
اشتراک گذاشته شده با: همه