رمز را فراموش کرده اید؟
توضیح عکس: این عکسامی‌دیدم ناراحت بودم که چرا شوهرم این کارو نمی‌کنه تا اینکه چندبار اومداز پشت بغلم کردهرچند بارش دلم می‌خواست خفه‌ش کنم گرمه خسته‌ایم داریم رو آشپزی تمرکزمی‌کنیم الکی که نیستش?
اشتراک گذاشته شده با: همه