رمز را فراموش کرده اید؟
توضیح عکس: دو سه روز میرم دور از اینترنت و گوشی و ماشین و ادمو وووووووووو بیستویک انگشت درااااز استراحت مطلق

تا شنبه خداحافظ
اشتراک گذاشته شده با: همه