رمز را فراموش کرده اید؟
مو پریشان نکنی کاش ،<br />که در فلسفه هم ...<br />بحث ها برسرگیسوی تو<br />در میگیرد..!
توضیح عکس: مو پریشان نکنی کاش ،
که در فلسفه هم ...
بحث ها برسرگیسوی تو
در میگیرد..!
اشتراک گذاشته شده با: همه