رمز را فراموش کرده اید؟
توضیح عکس: تو را سریست که با ما فرو نمی اید
مرا دلی است که صبوری از او نمی آید
اشتراک گذاشته شده با: همه