رمز را فراموش کرده اید؟
توضیح عکس: مسیر زندگی یک طناب باریک است
که اگر نتوانید بین
عقل و قلبتان
تعادل برقرار کنید
سقوط شما حتمی ست.
اشتراک گذاشته شده با: همه