رمز را فراموش کرده اید؟
توضیح عکس: گاهی آدما برای انتقام گرفتن از دیگران، از عزیزان، از اطرافیان، خودکشی میکنن... انتقام آخرین راهه وقتی ک ناتوانی
اشتراک گذاشته شده با: همه