رمز را فراموش کرده اید؟
توضیح عکس: روزی که هیچ کدام ازما نباشد
سالها بعد خواهد شد،
روزی که آنقدر درگیر وداد زندگی فرو رفته ایم،
حتی خود راهم فراموش کرده ایم..
سالها بعد،
هرکدام درسرنوشتی که دلمان نخواسته
خواهیم بود!!
هرکداممان دلبستگی هایی جز من وتو،
خواهیم داشت
انروز بعید میدانم از امروز هایمان،
خاطره ای هر چند ساده،بیاد بیاوریم
روزگاری خواهد شد ان روزها،
که یاد قول های امروز هم حتی نخواهیم افتاد
و چه درد آور میشود
ناخودآگاه در خیابانی قدم بگذاری
که روزگاری جوانی ات را قدم زده ای
آه...
#نوشته ی یک تنها(مرد تنهای شب)
#کپی فقط با ذکر منبع
اشتراک گذاشته شده با: همه