رمز را فراموش کرده اید؟
توضیح عکس: آفت افتاده ب جان ها
ب زبان ها بدتر
چشم و گوش ها همه باز است
دهان ها بدتر .....‌
اشتراک گذاشته شده با: همه