رمز را فراموش کرده اید؟
توضیح عکس: دوستم داشته باش
بمان
دستت را به من بده
که در امتداد دستانت
بندری ست
برای آرامش....^_^
اشتراک گذاشته شده با: همه