رمز را فراموش کرده اید؟
توضیح عکس: دلم دوست داشتنی می خواهد انحصاری !
از آن ها که فقط سهم دل یک نفر باشی
از آن دوست داشتن های من و تویی ...
از آن دوست داشتن های تو و منی
از آن ها که وقتی صبح بلند
می شوی عطر امنیت می دهد نه بوی از دست دادن ،
از آن ها که با راه دور رنگ دوری
نمی گیرد
از آن قابل لمس ها ...
که می شود با یک استکان چای نوشید ،
که می شود در آغوشش کشید و شب خوابید
که می شود هر روز لا به لای موها شانه اش کرد،
دلم یکی از آن ها می خواهد ...
و خدا کند از این دوست داشتن ها نصیب دل همه بشود !
اشتراک گذاشته شده با: همه