رمز را فراموش کرده اید؟
sola فریــاد میـزند:
هــــــــی دنیـــــــــــا... نامــــــــــــــــردم اگه با صدای خنـــــــــــــدهام نرقصـــــــــــــــونمتــــــــــــــــــــ....| - در تاریخ: ۲۴, مهر, ۹۵ ساعت ۱۱:۲۷
1993-12-10