رمز را فراموش کرده اید؟

وضعیت شماره: 12219


گذارنده:


چند روزیست دلــم میــل ِ زیــارت داردباز حس می کنم این قلب، حرارت داردواژه در واژه برای تــو غـزل میگویمبیـت بیـت غـزلـم عرض ِ ارادت داردبی جهت نیست کـه قلبـم بـه کبـوتـر هایتچنـد سالیست کـه احساس ِ حسـادت داردنیستــم لایق ِ دیــدار تـــو، امــا آقــاچشم هایـم بـه تمـاشـای تـــو عـادت داردآه ! دلتنگ ِ تـو ام، بـاز مـرا دعـوت کنچند روزیست دلــم میــل ِ زیــارت دارد
خداروهزار مرتبه شکر که امام رضا طلبید ...اگه خدا بخواد فردا حرکت میکنم به سمت ضامن آهواونم بعد از یه مدت طولانی:( ...
تو این مدت اگه به اونایی که باهم سلام و علیک و ارتباط داشتم بدی کردم یا اینکه دلخور ازم دلخورن همینجا ازشون ملتسانه طلب حلالیت میکنم...ببخشید!
اینم بگم برا همتون دعامیکنم
یا حق تا سه شنبه

گزارش این وضعیت
چند روزیست دلــم میــل ِ زیــارت داردباز حس می کنم این قلب، حرارت داردواژه در واژه برای تــو غـزل میگویمبیـت بیـت غـزلـم عرض ِ ارادت داردبی جهت نیست کـه قلبـم بـه کبـوتـر هایتچنـد سالیست کـه احساس ِ حسـادت داردنیستــم لایق ِ دیــدار تـــو، امــا آقــاچشم هایـم بـه تمـاشـای تـــو عـادت داردآه ! دلتنگ ِ تـو ام، بـاز مـرا دعـوت کنچند روزیست دلــم میــل ِ زیــارت دارد
خداروهزار مرتبه شکر که امام رضا طلبید ...اگه خدا بخواد فردا حرکت میکنم به سمت ضامن آهواونم بعد از یه مدت طولانی:( ...
تو این مدت اگه به اونایی که باهم سلام و علیک و ارتباط داشتم بدی کردم یا اینکه دلخور ازم دلخورن همینجا ازشون ملتسانه طلب حلالیت میکنم...ببخشید!
اینم بگم برا همتون دعامیکنم
یا حق تا سه شنبه