رمز را فراموش کرده اید؟

وضعیت شماره: 16451


گذارنده:


فریاد جدید در پروفایلش قرار داد:
زندگی از مرگ پرسید چرا انسانها عاشق من هستند اما از تو متنفرند؟ مرگ پاسخ داد برای اینكه تو یك دروغ زیبایی و من حقیقتی تلخ.

گزارش این وضعیت
فریاد جدید در پروفایلش قرار داد:
زندگی از مرگ پرسید چرا انسانها عاشق من هستند اما از تو متنفرند؟ مرگ پاسخ داد برای اینكه تو یك دروغ زیبایی و من حقیقتی تلخ.