رمز را فراموش کرده اید؟

وضعیت شماره: 19168


گذارنده:


روزهای"اول"از"عشق"میگن!!

روزهای"بعدی"از"عاشق"شدن!!

روزهای"آخرم

"از"تقدیر"و"سرنوشت"و"جدایی"

این"تمام"حکایت"عشق"این"رو

گزارش این وضعیت
روزهای"اول"از"عشق"میگن!!

روزهای"بعدی"از"عاشق"شدن!!

روزهای"آخرم

"از"تقدیر"و"سرنوشت"و"جدایی"

این"تمام"حکایت"عشق"این"رو