رمز را فراموش کرده اید؟

وضعیت شماره: 19979


گذارنده:


عشقی که همه عمر بماند این است
دردی که ز من جان بستاند این است
کاری که کسش چاره نداند این است
وان شب که به روزم نرساند این است

انوری

گزارش این وضعیت
عشقی که همه عمر بماند این است
دردی که ز من جان بستاند این است
کاری که کسش چاره نداند این است
وان شب که به روزم نرساند این است

انوری