رمز را فراموش کرده اید؟

وضعیت شماره: 19980


گذارنده:


دستم از هر چه هست کوتاه است
از جهان قایقی به گِل دارم
بشنو اِی شاهِ گوش ماهی‌ها
دل اگر نیست؛درد و دل دارم

گزارش این وضعیت
دستم از هر چه هست کوتاه است
از جهان قایقی به گِل دارم
بشنو اِی شاهِ گوش ماهی‌ها
دل اگر نیست؛درد و دل دارم
  • و 4 نفر دیگر این را دوست داشتند.