رمز را فراموش کرده اید؟

وضعیت شماره: 19981


گذارنده:


گاهی
برای خودت پزشک باش
كمی قرص خنده تجویز‌ کن
هر شش ساعت یکبار
حتما که نباید مدرک و مطب داشته باشی!
خودت نسخه ای بنویس
با خط خوش
روحت را درمان کن
و بخـــــند

گزارش این وضعیت
گاهی
برای خودت پزشک باش
كمی قرص خنده تجویز‌ کن
هر شش ساعت یکبار
حتما که نباید مدرک و مطب داشته باشی!
خودت نسخه ای بنویس
با خط خوش
روحت را درمان کن
و بخـــــند