رمز را فراموش کرده اید؟

وضعیت شماره: 21177


گذارنده:


چیزهای کوچک به راستی کوچک هستند، اما امین بودن در چیزهای کوچک، کار بزرگی است.((مادر ترزا))

گزارش این وضعیت
چیزهای کوچک به راستی کوچک هستند، اما امین بودن در چیزهای کوچک، کار بزرگی است.((مادر ترزا))
  • و 2 نفر دیگر این را دوست داشتند.