رمز را فراموش کرده اید؟

وضعیت شماره: 21655


گذارنده:


آن قدر بر مال دنیا حریص مباش که برای از دست دادنش اندوهناک شوی.

سخنی از سقراط

گزارش این وضعیت
آن قدر بر مال دنیا حریص مباش که برای از دست دادنش اندوهناک شوی.

سخنی از سقراط