رمز را فراموش کرده اید؟

وضعیت شماره: 21661


گذارنده:


به کسی که حقیقت را جستجو می کند باور داشته باش و به کسی که مدعی دستیابی به حقیقت است شک کن.

سخنی از آندره ژید

گزارش این وضعیت
به کسی که حقیقت را جستجو می کند باور داشته باش و به کسی که مدعی دستیابی به حقیقت است شک کن.

سخنی از آندره ژید