رمز را فراموش کرده اید؟

وضعیت شماره: 22223


گذارنده:


ای کاش احساسی بنام دلتنگی وجود نداشت ، که باعث بشه مزاحمت بشم ... نرفتم دلتنگت شدم

گزارش این وضعیت
ای کاش احساسی بنام دلتنگی وجود نداشت ، که باعث بشه مزاحمت بشم ... نرفتم دلتنگت شدم