رمز را فراموش کرده اید؟

وضعیت شماره: 22224


گذارنده:


لب بر لب معشوقه نهادن عشق است از کام لبش تشنه نماندن عشق است هر کس که لبی تر بکند از لب معشوق از بهشتش به جهنم بکشانند عشق است

گزارش این وضعیت
لب بر لب معشوقه نهادن عشق است از کام لبش تشنه نماندن عشق است هر کس که لبی تر بکند از لب معشوق از بهشتش به جهنم بکشانند عشق است