رمز را فراموش کرده اید؟

وضعیت شماره: 23181


گذارنده:


تق تق تق
یالا
سلام
با اجازه بزرگتر ها اومدم برای اریایی ازت خاستگاری کنم
بله میگی بهش یا از طرفت بوگم بهش

گزارش این وضعیت
تق تق تق
یالا
سلام
با اجازه بزرگتر ها اومدم برای اریایی ازت خاستگاری کنم
بله میگی بهش یا از طرفت بوگم بهش
نوشت یادداشتی برای ★mina ★joon