رمز را فراموش کرده اید؟

وضعیت شماره: 23244


گذارنده:


چسان بوسه زنم
صورت مینایی مینا
وقتی که حضورش نرسد جانب این پیر*
وقتی که ندانم
رخ نیلوفری اش
بر چه مثال است، به چه تصویر*
جامی از اشک
فروخوردم و
زان مست شدم
تا که تصویر کنم
صورت بی صورت زیبای نفس گیر*
امروز
پس از مستی دیروز
باران غمش
آمد و هشیار شدم
که به زنجیرم و آن یار به نخجیر*

گزارش این وضعیت
چسان بوسه زنم
صورت مینایی مینا
وقتی که حضورش نرسد جانب این پیر*
وقتی که ندانم
رخ نیلوفری اش
بر چه مثال است، به چه تصویر*
جامی از اشک
فروخوردم و
زان مست شدم
تا که تصویر کنم
صورت بی صورت زیبای نفس گیر*
امروز
پس از مستی دیروز
باران غمش
آمد و هشیار شدم
که به زنجیرم و آن یار به نخجیر*