رمز را فراموش کرده اید؟

وضعیت شماره: 23252


گذارنده:


»مرده ای که پس از 10سال دوباره زنده شد»

به گزارش خبرگزاری فارس،دریکی از قبرستانهای شمال هرمزگان،در حالی که خانواده ای در حال بازسازی وترمیم قبر مرده ی خود بودند،ناگهان متوجه میشونددستی از قبرکناری که سهوا حفر نموده اند، به بیرون افتاده است اما قضیه وقتی باعث ترس وتعجب آنها میشود که آن دست شروع به حرکت کردن میکند تا جایی که تمام بدن مرده ازقبر بیرون آمد دراینجا تمام حاضرین پا به فرارمیگذارند،مرده درحالیکه سرش را ازکفن بیرون آورد گفت:فرار نکنید فقط بگویید بلاخره وضعیت دلاربه کجارسید؟

گزارش این وضعیت
»مرده ای که پس از 10سال دوباره زنده شد»

به گزارش خبرگزاری فارس،دریکی از قبرستانهای شمال هرمزگان،در حالی که خانواده ای در حال بازسازی وترمیم قبر مرده ی خود بودند،ناگهان متوجه میشونددستی از قبرکناری که سهوا حفر نموده اند، به بیرون افتاده است اما قضیه وقتی باعث ترس وتعجب آنها میشود که آن دست شروع به حرکت کردن میکند تا جایی که تمام بدن مرده ازقبر بیرون آمد دراینجا تمام حاضرین پا به فرارمیگذارند،مرده درحالیکه سرش را ازکفن بیرون آورد گفت:فرار نکنید فقط بگویید بلاخره وضعیت دلاربه کجارسید؟