رمز را فراموش کرده اید؟

وضعیت شماره: 24518


گذارنده:


اگر تو را بین هزار زن شبیه خودت هم ببینم
خواهم شناخت
چون تو تنها زنی هستی
که من او را با قلبم میبینم نه چشمم
و فقط خدا می‌داند چقدر دوستت دارم
فقط خدا می‌داند چقدر دوستت دارم
فقط خدا می‌داند چقدر دوستت دارم

گزارش این وضعیت
اگر تو را بین هزار زن شبیه خودت هم ببینم
خواهم شناخت
چون تو تنها زنی هستی
که من او را با قلبم میبینم نه چشمم
و فقط خدا می‌داند چقدر دوستت دارم
فقط خدا می‌داند چقدر دوستت دارم
فقط خدا می‌داند چقدر دوستت دارم