رمز را فراموش کرده اید؟

وضعیت شماره: 24584


گذارنده:

shadi .... عصبانی هست
به دوست پسرم اس دادم کجایی؟؟

گفت: با همکلاسای دانشگاه اومدیم استخر ویلامون داریم ویسکی با خاویار میخوریم، اینم به سلامتیت!

از سر کوچشون رد شدم دیدم باشلوار سه خط ورزشی دم در نشستن دارن تسبیح میچرخونن!!

گفتم: غرق نشی اقایی

گزارش این وضعیت
به دوست پسرم اس دادم کجایی؟؟

گفت: با همکلاسای دانشگاه اومدیم استخر ویلامون داریم ویسکی با خاویار میخوریم، اینم به سلامتیت!

از سر کوچشون رد شدم دیدم باشلوار سه خط ورزشی دم در نشستن دارن تسبیح میچرخونن!!

گفتم: غرق نشی اقایی