رمز را فراموش کرده اید؟

وضعیت شماره: 24600


گذارنده:


یه دختر و پسر بغلم تو ایستگاه اتوبوس نشسته بودن پسره یه ساعت ناز دختره رو میکشید تا آشتی کرد
بعد دختره گفت تقصیر منم بود ببخشید
پسره گفت آره رو اخلاقت یه کم کار کن
دختره باز قهر کرد
دیوونه خونه است....

گزارش این وضعیت
یه دختر و پسر بغلم تو ایستگاه اتوبوس نشسته بودن پسره یه ساعت ناز دختره رو میکشید تا آشتی کرد
بعد دختره گفت تقصیر منم بود ببخشید
پسره گفت آره رو اخلاقت یه کم کار کن
دختره باز قهر کرد
دیوونه خونه است....