رمز را فراموش کرده اید؟

وضعیت شماره: 24603


گذارنده:

shadi .... غمگین و بچه ننه شده
مردی از خدا پرسید:

چرا همه دخترها شیرین و ناز هستند ولی همه زن ها عصبانی؟

و خداوند پاسخ داد:

دخترها را من ساخته ام، اما زن ها را شما ساخته اید، مشکل از شما مردهاست….

اساساً

پشت هر زن افسرده و عصبانی یک مرد بی احساس و اعصاب خردکن هست

گزارش این وضعیت
مردی از خدا پرسید:

چرا همه دخترها شیرین و ناز هستند ولی همه زن ها عصبانی؟

و خداوند پاسخ داد:

دخترها را من ساخته ام، اما زن ها را شما ساخته اید، مشکل از شما مردهاست….

اساساً

پشت هر زن افسرده و عصبانی یک مرد بی احساس و اعصاب خردکن هست