رمز را فراموش کرده اید؟

وضعیت شماره: 24625


گذارنده:


عید از سه حرف زیبا تشکیل شده
ع:عزیزانم
ی: یادتون باشه
د: دوستتون دارم
خواستم از همه زودتر تبریک عید را تقدیمتان کنم
پیشاپیش عیدتون مبارک تقدیم به همه دوستان

گزارش این وضعیت
عید از سه حرف زیبا تشکیل شده
ع:عزیزانم
ی: یادتون باشه
د: دوستتون دارم
خواستم از همه زودتر تبریک عید را تقدیمتان کنم
پیشاپیش عیدتون مبارک تقدیم به همه دوستان