رمز را فراموش کرده اید؟

وضعیت شماره: 25125


گذارنده:


چقدر خوب است،
کسی بی دلیل تو را دوست داشته باشد
و هنگامی که از او می پرسی
چرا من را دوست داری ؟!
در جواب بگوید
به خدا نمیدانم چرا اما
این را میدانم که وقتی نباشی
اصلا خوب نیستم!
چقدر خوب است
آدم یکی را داشته باشد
هر وقت به او فکر میکند
تمام درد هایش را فراموش کند ..
و چقدر خوب است
این دوست داشتن های بی دلیل
آدم را آرام و سبک می کند ...♥♥♥

#محسن_دعاوی

گزارش این وضعیت
چقدر خوب است،
کسی بی دلیل تو را دوست داشته باشد
و هنگامی که از او می پرسی
چرا من را دوست داری ؟!
در جواب بگوید
به خدا نمیدانم چرا اما
این را میدانم که وقتی نباشی
اصلا خوب نیستم!
چقدر خوب است
آدم یکی را داشته باشد
هر وقت به او فکر میکند
تمام درد هایش را فراموش کند ..
و چقدر خوب است
این دوست داشتن های بی دلیل
آدم را آرام و سبک می کند ...♥♥♥

#محسن_دعاوی