رمز را فراموش کرده اید؟

وضعیت شماره: 25132


گذارنده:


شاعر میگه :"برخیز و مخور غم جهان گذران"
همین که پامیشی
میگه :"بشین. بشین کمی به شادمان گذران"
کصافطططط بشین پاشو میده=))

گزارش این وضعیت
شاعر میگه :"برخیز و مخور غم جهان گذران"
همین که پامیشی
میگه :"بشین. بشین کمی به شادمان گذران"
کصافطططط بشین پاشو میده=))