رمز را فراموش کرده اید؟

وضعیت شماره: 25229


گذارنده:


من و دنیا همدیگر را رنگ میکنیم
من با مداد سیاه ، دنیا با مداد سفید
من روزهای اونو
اون موهای منو

گزارش این وضعیت
من و دنیا همدیگر را رنگ میکنیم
من با مداد سیاه ، دنیا با مداد سفید
من روزهای اونو
اون موهای منو