رمز را فراموش کرده اید؟

وضعیت شماره: 25231


گذارنده:


مرگ همیشه بد نیست
کاش روزی بیاید
که دلواپسی بمیرد
دلتنگی بمیرد
تنهایی بمیرد!
روزی که مردم
با بوسه حرف‌هایشان را بزنند
تا غروبِ جمعه
متروک ‌ترین جای دنیا شود

گزارش این وضعیت
مرگ همیشه بد نیست
کاش روزی بیاید
که دلواپسی بمیرد
دلتنگی بمیرد
تنهایی بمیرد!
روزی که مردم
با بوسه حرف‌هایشان را بزنند
تا غروبِ جمعه
متروک ‌ترین جای دنیا شود